Privacy Policy Heel Nederland Duurzaam


Heel Nederland Duurzaam is gevestigd aan de Argonstraat 36 te Zoetermeer en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 64342638.

Doel verwerking gegevens

Heel Nederland Duurzaam is een leverancier van duurzame producten en diensten, die op aangegeven interesse offertes uitbrengt en op basis van de hieruit voortkomende klanten opdrachten producten en diensten levert en nazorgdiensten verleend.

Uitwisseling van gegevens

Klanten vermelden hun interesse voor aanschaf van duurzame producten op de website van leadgeneratoren en tot zover Heel Nederland Duurzaam met de specifieke Leadgeneratoren een contractuele afspraak heeft worden de klantgegevens doorgegeven aan Heel Nederland Duurzaam.

In voorkomende gevallen benaderen klanten met hun persoonsgegevens en hun wensen Heel Nederland Duurzaam via de website.

De klantgegevens worden vastgelegd in de systemen van Heel Nederland Duurzaam en vormen de basis voor het uitbrengen van offertes.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Heel Nederland Duurzaam zorgt binnen haar systemen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens waarover zij beschikt in lijn met daarvoor geldende wettelijke richtlijnen.

De persoonsgegevens worden in eerste aanzet uitsluitend gebruikt voor het uitbrengen van offertes, uitvoeren van opdrachten en leveren van nazorgdiensten. In afwijkende gevallen wordt voor het anders gebruiken van de persoonsgegevens eerst toestemming gevraagd aan de klant en pas na akkoord van de klant op een andere wijze ingezet.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Heel Nederland Duurzaam bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan nodig is voor het doel van de gegevensverwerking of zolang als vereist vanuit de Archiefwet.

Recht op inzage

De klant behoudt te allen tijde het recht op inzage van de persoonsgegevens en de gegevens zijn te allen tijde opvraagbaar of op aangeven van de klant aanpasbaar.