ALGEMENE VOORWAARDEN HEEL NEDERLAND DUURZAAM


“Aankopen van een zonnepanelensysteem”
Deze voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten gesloten tussen klanten en Heel Nederland Duurzaam.

1. Definities

1.1. Heel Nederland Duurzaam: De besloten vennootschap, als onderdeel van Spaarsamenkaart BV met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Bleiswijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64342638.
1.2. Klanten: De Particuliere klanten van Heel Nederland Duurzaam of een rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die een offerte ontvangen en die een overeenkomst aangaan tot aankoop van een zonnepanelensysteem.
1.3. Dagen: kalenderdagen
1.4. Diensten: Het adviseren; offreren en installeren van een zonnepanelensysteem.
1.5. Fabrikant: Het bedrijf dat de zonnepanelen, montagematerialen, omvormers, monitoring hardware -en software heeft geproduceerd.
1.6. Offerte: De door Heel Nederland Duurzaam aan de Klant uitgebrachte offerte voor de levering van een zonnepanelensysteem.
1.7. Overeenkomst: De bestelling van een zonnepanelensysteem door de Klant tegen de dan geldende overeengekomen prijs en levertijd.
1.8. Orderbevestiging: Een bevestiging van de Overeenkomst met de Klant.
1.9. Installatiewerkzaamheden: De daadwerkelijke plaatsing van het zonnepanelensysteem bij de klant.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Heel Nederland Duurzaam als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zonnepanelensystemen optreedt.
2.2. Algemene Voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van derden zijn niet van toepassing. Dit is slechts anders indien Heel Nederland Duurzaam de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
2.3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend tot zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Heel Nederland Duurzaam.
2.4. Heel Nederland Duurzaam behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Algemene Voorwaarden aan te passen dan wel aan te vullen. Eventuele wijzigingen zijn van toepassing op nieuw gesloten Overeenkomsten en niet voor al gesloten Overeenkomsten.

3. Offertes

3.1. Alle Offertes van Heel Nederland Duurzaam zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. Een Offerte heeft een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij een andere termijn in de Offerte staat vermeld. Heel Nederland Duurzaam behoudt zich te allen tijde het recht voor deze periode te beperkten c.q. te verlengen of haar Offerte in te trekken.
3.3. Ingeval een zakelijke Klant in voorkomend geval een SDE-subsidie bij de Overheid wenst aan te vragen dan kan Heel Nederland Duurzaam tegen een overeengekomen vergoeding de SDE-subsidieaanvraag verzorgen. In dat geval draagt de Klant zorg voor het tijdig verkrijgen van aanverwante vergunningen.

4. Totstandkoming/ Wijziging Overeenkomst

4.1. Een Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging en ondertekening van de offerte door de klant; Het plaatsen van een Order door middel van een koopovereenkomst of door het plaatsen van een Order per email.
4.2. Indien Heel Nederland Duurzaam en de Klant overeenkomen dat de Overeenkomst naderhand dient te worden gewijzigd of te worden aangevuld, zal Heel Nederland Duurzaam de Klant nader informeren over het tijdstip van de levering van het Zonnepanelensysteem en over de financiële en/of kwalitatieve consequenties hiervan.
4.3. De Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst.
4.4. Heel Nederland Duurzaam behoudt zich het recht voor om ingeval van onvoorziene omstandigheden (productieproblemen, transportproblemen bij de Fabrikant etc.) een vergelijkbaar of beter zonnepanelensysteem aan de Klant te leveren.
4.5. De in de Overeenkomst verstrekte gegevens o.a. opbrengsten, terugverdientijden en rendement van het Zonnepanelensysteem zijn een algemene weergave. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Prijs

5.1. De in de Offerte en in de Overeenkomst vermelde kosten zijn voor het gehele zonnepanelensysteem in Euro’s uitgedrukt. Voor particuliere klanten inclusief het wettelijke Btw-tarief en voor de zakelijke klanten exclusief BTW c.q. andere heffingen die van Overheidswege worden opgelegd. Ingeval van verhoging of verlaging van het wettelijke Btw-tarief zal Heel Nederland Duurzaam de verschuldigde overeenkomstig aanpassen.
5.2. Heel Nederland Duurzaam behoudt zich het recht voor om haar prijzen op een door Heel Nederland Duurzaam gewenst moment naar marktconforme prijzen te updaten. De prijswijziging heeft geen gevolgen voor de tussen Heel Nederland Duurzaam en de Klant reeds overeengekomen prijzen die uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Offerte mits de geldigheidsduur van deze Offerte nog niet is verstreken.

6. Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen de termijn zoals aangegeven op de factuur en naar het rekeningnummer aangegeven op de factuur.
6.2. De Klant heeft nimmer het recht op verrekening en/of opschorting van enige betalingsverplichting jegens Heel Nederland Duurzaam.
6.3. Na het verstrijken van de vervaldatum is de klant in verzuim en behoudt Heel Nederland Duurzaam het recht het geleverde zonnepanelensysteem terug te (doen) nemen. Alle kosten die hieruit voortvloeien zullen de Klant in rekening worden gebracht.
6.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant is de Klant onmiddellijk in verzuim en zijn de verplichtingen van de Klant aan Heel Nederland Duurzaam onmiddellijk opeisbaar.

7. Levering

7.1. De in de Offerte genoemde dan wel overeengekomen leveringstermijnen gelden bij benadering en betreffen geen definitieve termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.2. Afwijkingen van de geleverde Producten of in de specificaties van het geleverde zonnepanelensysteem ten opzichte van hetgeen in de Offerte, of in de Overeenkomst is opgenomen, geven de Klant in beginsel niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijkingen dusdanig zijn dat in redelijkheid niet gesproken kan worden van een technisch gelijkwaardig product.
7.3. Levering van het zonnepanelensysteem door Heel Nederland Duurzaam geschiedt steeds op verzoek van de Klant op het door de klant aangegeven adres.

8. Installatiewerkzaamheden

8.1. De installatiewerkzaamheden vinden uitsluitend plaats door of in opdracht van Heel Nederland Duurzaam volgens de geldende voorschriften en de door Heel Nederland Duurzaam gestelde normen.
8.2. Het zonnepanelensysteem wordt gezien als opgeleverd na voltooiing van de installatiewerkzaamheden en inwerking stellen van het zonnepanelensysteem. Bij de oplevering ondertekenen de Klant en de Installateur het opleverdocument.
8.3. Heel Nederland Duurzaam behoudt zich te allen tijde het recht voor tot het tussentijds beëindigen van de installatiewerkzaamheden en het eventueel ontbinden van de Overeenkomst als zich de volgende situaties voordoen maar niet beperkt tot deze situaties:
A) De veiligheid van de installateurs in het geding is door constructieproblemen.
B) De dakconstructie niet geschikt blijkt te zijn of de staat van het dak dusdanig slecht is voor het plaatsen van zonnepanelen.
C) Asbest wordt aangetroffen
D) Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt vastgesteld.

9. Verplichtingen van de Klant

9.1. De verantwoordelijkheid voor het werkend houden van het zonnepanelensysteem ligt bij de Klant. Ingeval van storingen of defecten dient de klant terstond Heel Nederland Duurzaam hiervan in kennis te stellen.
9.2. Indien een Gemeentelijke vergunning noodzakelijk is draagt de klant de zorg dat voordat met de installatiewerkzaamheden wordt aangevangen de betreffende Gemeentelijke vergunning beschikbaar is.
9.3. De klant vrijwaart Heel Nederland Duurzaam en stelt haar schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat de installatiewerkzaamheden wordt uitgevoerd zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningplicht.

10. Risico

10.1. Indien de levering van de Materialen door toedoen van de Klant vertraging oploopt, kunnen de Materialen voor rekening en risico van de Klant worden opgeslagen. In dat geval kan betaling van een redelijk deel van de factuur door Heel Nederland Duurzaam van de Klant worden verlangd.
10.2. Heel Nederland Duurzaam is nimmer gehouden schade aan de Klant te vergoeden die verband houdt met de vertraging.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Het geleverde zonnepanelensysteem blijft eigendom van Heel Nederland Duurzaam totdat de Klant aan al haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan aan Heel Nederland Duurzaam. Als de Klant in gebreke blijft betalingsverplichtingen jegens Heel Nederland Duurzaam na te komen, is Heel Nederland Duurzaam gerechtigd het geleverde zonnepanelensysteem terug te halen. De Klant verleent Heel Nederland Duurzaam vooraf toestemming om de Materialen, indien nodig, te verwijderen en de Klant zal Heel Nederland Duurzaam daartoe alle gelegenheid verschaffen. Verwijdering van de Materialen geschiedt voor rekening van de Klant.

12. Productgaranties

12.1. Fabrieksgaranties worden uitsluitend verstrekt door de Fabrikant en niet door Heel Nederland Duurzaam. De tekst van deze garanties, indien voorhanden, wordt op verzoek van de Klant door Heel Nederland Duurzaam aan de Klant verstrekt.
12.2. Fabrieksgaranties kunnen alleen in behandeling worden genomen als de montagehandleiding van de Fabrikant strikt is opgevolgd en de gebreken door de Klant schriftelijk en volgens de geldende garantieprocedure aan Heel Nederland Duurzaam binnen 24 uur na constatering zijn gemeld.
12.3. In alle gevallen uitgesloten van fabrieksgarantie zijn eventuele kleurverschillen van de Producten, netwerkfouten, netwerk- en
verbindingsproblemen die voortvloeien uit de internet installatie van de Klant, schade aan (delen van) de Producten door brand, ontploffing, directe en indirecte blikseminslag, aardbevingen en/of vulkanische uitbarsting, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, dieren, hagel, windhozen, wervelstromen, zandstormen, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, het niet vak- kundig en regelmatig onderhouden, contact met chemische gassen of vloeistoffen, vandalisme, molest en/of het aangebracht hebben van een verandering aan de Producten.
12.4. Bij aanspraak op de garantie dient de originele factuur te worden overgelegd.
12.5. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.
12.6. Reparatie of vervanging van (delen van) de Producten leidt nooit tot verlenging van de fabrieksgarantietermijn, de oorspronkelijke fabrieksgarantietermijn blijft van toepassing.
12.7. Garantieverlengingen en -uitbreidingen worden uitsluitend verstrekt door de Fabrikant en niet door Heel Nederland Duurzaam. De Fabrikant heeft als enige de plicht te handelen volgens de opgestelde garantievoorwaarden. Heel Nederland Duurzaam heeft geen aanvullende rol of verplichting bij het verkopen van een garantieverlenging of -uitbreiding op de garantie.
12.8. Voor behoud van de garanties mogen reparaties uitsluitend in opdracht van of door Heel Nederland Duurzaam worden uitgevoerd.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Voor gebreken in geleverde Producten geldt de garantie zoals omschreven in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.
13.2. Heel Nederland Duurzaam is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad (al dan niet in uitvoering van de werkzaamheden) dan wel aansprakelijk op een andere rechtsgrond.
13.3. De aansprakelijkheid van Heel Nederland Duurzaam voor alle directe en/of indirecte schade van de Klant of derden waaronder onder meer gevolgschade is steeds uitgesloten behoudens opzet of grove schuld van Heel Nederland Duurzaam.
13.4. Heel Nederland Duurzaam is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door Producten dan wel Diensten welke door derden aan Heel Nederland Duurzaam zijn geleverd en welke Heel Nederland Duurzaam aan de Klant heeft geleverd.
13.5. In alle gevallen waarin Heel Nederland Duurzaam gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit meer bedragen dan de factuurwaarde van de geleverde Producten en/of Diensten.
13.6. Schade die voor vergoeding in aanmerking zou kunnen komen, dient binnen 24 uur na constatering telefonisch en/of schriftelijk aan HND gemeld te worden. Een te late melding leidt tot verval van alle aansprakelijkheid zijdens Heel Nederland Duurzaam ook indien de Klant hierdoor in haar belangen wordt geschaad.
13.7. Mocht het zonnepanelensysteem om wat voor reden dan ook niet functioneren of als er schade is geleden, dan zal de klant niet gecompenseerd worden voor eventuele opbrengstverliezen.
13.8. Heel Nederland Duurzaam is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belastingen en/of energiewetgeving en daardoor de monetaire opbrengst of de besparing lager uitkomt dan ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
13.9. Particulieren kunnen de Btw volgens actuele regelgeving van de Overheid terugvragen van de Belastingdienst. Heel Nederland Duurzaam biedt ondersteuning voor de Btw-teruggave. De daadwerkelijke toekenning van de Btw-teruggave wordt bepaald door de Belastingdienst. Het is door de Belastingdienst niet toegestaan dat Heel Nederland Duurzaam adviseert over belastingtechnische aangelegenheden. Heel Nederland Duurzaam mag wel de Klant ondersteunen bij de aanmelding voor teruggave van de BTW en zo nodig verwijzen naar de Belastingdienst ingeval een belastingtechnische uitleg noodzakelijk is. Heel Nederland Duurzaam biedt voor alle klanten ondersteuning bij het aanmelden van het zonnepanelensysteem bij de Netbeheerder.

14. Intellectuele eigendom

14.1. Alle rechten ten aanzien van het intellectuele eigendom op geleverde Producten en/of Diensten (waaronder inbegrepen de Overeenkomst, Offerte, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten berusten bij Heel Nederland Duurzaam, voor zover die rechten niet (tevens) aan de Fabrikant toekomen.

15. Toepasselijk recht/Geschillen

15.1. Op alle tussen Heel Nederland Duurzaam en de Klant gesloten Overeenkomst(en) en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen is uitsluitend de rechter in ‘s-Gravenhage bevoegd.